Kurumsal Yönetim Politikaları

İçerik gizle
***Bu doküman, Sensortek firması yazılı izni alınmadan, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamlarda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve başka dillerde dâhil paylaşılamaz, yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

Önsöz

Sensor Tek Mühendislik ve Ölçüm Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak bir HBK firması olan HBM firmasının Tam Yetkili Türkiye Temsilcisi olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. HBM ürünlerinin Türkiye’deki satışı ve teknik destek hizmetlerini sağlamaktayız.

Şirket olarak çalışma ve ticari hayatımız için temel olan kurumsal yönetim politikaları başta yönetim olarak ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiştir.

Tüm ticari ve sosyal ilişkilerimizde bu politikalar çerçevesinde hareket eder, uygunluğunu sağlar ve yönetiriz.

Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin ve diğer ülkelerin temel yasal mevzuatlarına uygun hareket ederiz. Ayrıca;

  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

çerçevesinde çalışma hayatımızda temel aldığımız ilke ve kurallardır.

1.ETİK KURALLAR

1.1 Dürüstlük İlkesi

Şirket olarak temel değerlerimiz olan doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde tüm iş süreçlerimizi ve ilişkilerimizi yönetmekteyiz. Bu değerler ile çalışan personellerimizle beraber tüm ticari ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

1.2 Gizlilik İlkesi

Gizli bilgiler; şirketimize ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve tedarikçi firmaların kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan “gizlilik anlaşmaları” çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Şirket çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece şirketimizin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Bizim için, şirketimize ait herhangi bir gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (“insider trading”) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

1.3 Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet İlkesi

Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, çıkar çatışmasından ve haksız rekabetten uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Şirket dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız. Şirket adını ve gücünü, Şirket kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması ve haksız rekabet durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddütte düştüğümüz durumlarda yöneticimize, mali ve hukuki hizmet sunan şirket müşavirlerimize danışırız.

1.4 Sorumluluk İlkesi

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçimize, iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve şirketimiz adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

1.4.1 Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

1.4.2 Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren esnek bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

1.4.3 Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

1.4.4 Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirketimizin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

1.4.5 Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

1.4.6 Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

1.4.7 Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası alanlarda yapacağımız projelerin ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

2. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Şirket yönetimi ve çalışanları her türlü yolsuzluğa ve rüşvete karşı olup tüm ticari ve sosyal ilişkilerinde ilgili yasalar çerçevesinde hareket etmektedir. Bu konuda son derece hassas ve titiz olan şirketimiz, tüm çalışanları, ticari müşterileri, iş ortakları ve tedarikçileri yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmek zorundadır. Aksi durumlarda ilgili yasal mercilere tüm toplum sağlığı adına bildirim yapmakla mükelleftir.

Şirketimizin tabi olduğu başta Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat çerçevesinde hareket etmeyi temel prensip edinmiştir.

2.1 Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur. Bu politikalara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

2.2 Rüşvet ve Yolsuzluk

Şirketimiz her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla şirketimiz ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

2.3 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir.

Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İnsan Kaynakları ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

2.4 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

2.5 Bağışlar

Şirketimiz başta;

  • Okul; Kreş, Spor, Yurt ve Sağlık Tesisleri İle Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında Yönetmelik,
  • Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Alınması ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik,

Ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hareket etmek zorundadır.

Şirket yönetimi ve çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri şirketimiz politikaları dışındadır. Ancak, bu noktada da şirketimiz politikalarında yer alan prensipler geçerlidir.

3. İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

3.1 Çalışanlar İçin Çalışma Koşulları

Şirket olarak tüm çalışanlarımızın ilgili tüm yasal mevzuat çerçevesinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak temel prensibimizdir.

Çalışanların iş faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tüm maddi, manevi argümanların tedarik edilmesini sağlamak ve sağlıklı, güvenli bir iş ortamını olumsuz etkileyecek tüm risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak şirketimiz için en temel bir önceliktir.

Şirketimiz bünyesinde görev yapan tüm personelin etik kurallara uygun hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek, dünyaca kabul görmüş standartlar kapsamında gerekli iyileştirmeler ve eğitimler hayata geçirilmektedir.

Çalışan tüm personellerimizin özlük hakları ve sosyal güvenlik hakları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. Personellerimizin iş memnuniyetini üst düzeye çıkarmak temel hedeflerimizdendir.

3.2 Mal ve Hizmet Sunumu ve Çalışma Koşulları

Şirket olarak müşterilerimize mal ve hizmet sunumunda ilgili müşteri şirket politikaları da göz önünde bulundurularak başta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alınarak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda hem şirketimiz açısından hem de müşteri firma açısından insan hakları politikalarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

4. İHRACAT VE İTHALAT POLİTİKASI

Şirketimiz başta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na tabi olup, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alımında ve satımında ilgili ihracat mevzuatına ve ithalat mevzuatına uymak zorundadır.

Şirketimiz satmış olduğu mal ve hizmetlerin ihraç edilen ülke sayısının artmasını hedeflemektedir. Temsil ettiği HBM markasının global ölçekte temsil kabiliyetini artırmayı temel ihracat ilkesi olarak benimsemiştir. Şirketimiz ayrıca HBM firması ile arasında imzalamış olduğu ithalat ve ihracat kontrolü hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda her yıl HBK firması tarafından şirketimiz eğitim almaktadır.

4.1 İhracat Politikası

İhracat işlemlerinde ilgili müşteri firma ülkesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasında geçerli olan güncel yasal ticaret sözleşmeleri dikkate alınarak ihracat yapılmaktadır. Bu bağlamda tüm gümrük işlemleri ve karşılıklı para transferi, antrepo, navlun, sigorta, vergi ve diğer yasal ödemeler resmi kanallar üzerinden yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve HBK firmasının ticari yasak getirmiş olduğu ülkelerdeki firmalar ile ihracat işlemleri ve ticari sözleşme yapması ve bu ülkelere internet üzerinden de mal ve hizmet sunulması, satılması kesinlikle yasaktır.

4.2 İthalat politikası

İthalat işlemlerinde ilgili tedarikçi firma ülkesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasında geçerli olan güncel yasal ticaret sözleşmeleri dikkate alınarak ithalat yapılmaktadır. Bu bağlamda tüm gümrük işlemleri ve karşılıklı para transferi, antrepo, navlun, sigorta, vergi ve diğer yasal ödemeler resmi kanallar üzerinden yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve HBK firmasının ticari yasak getirmiş olduğu ülkelerdeki firmalar ile ithalat işlemleri ve ticari sözleşme yapması ve bu ülkelerden internet üzerinden de mal ve hizmet talep etmesi, alması kesinlikle yasaktır.

5. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

5.1 İnsan Hakları

5.1.1 İlke 1: İş Dünyası, İlan Edilmiş İnsan Haklarını Desteklemeli ve Haklara Saygı Duymalı

İşletmeler kendi faaliyetleri aracılığıyla insan haklarına yönelik olumsuz etkilere yol açmamalı, açılmasına katkıda bulunmamalı ve ortaya çıkabilecek herhangi bir etkiyi yönetmelidir.

İşletme, bu etkilerin oluşmasına katkıda bulunmamışsa dahi iş ilişkileri sonucu ortaya çıkan faaliyetler, ürünler ve sunduğu hizmetlerle doğrudan ilişkili olumsuz etkileri önlemeye ve hafifletmeye çalışmalıdır.

İnsan haklarını desteklemek, bu alandaki gönüllü eylemleri ifade etmektedir. Bu eylemler; şirketin temel iş faaliyetlerini, stratejik toplumsal yatırım ve hayırseverlik faaliyetlerini, savunuculuk ve kamu politikalarına katılımını, kurduğu ortaklıkları ve ortaklaşa eylemlerini içerebilmektedir. Bununla birlikte, insan haklarını desteklemek, insan haklarına saygılı olmanın yerine geçmemektedir. Uygulamada, insan haklarına saygılı olmak ve onları desteklemek genellikle birbirleriyle yakından ilişkilidir.

5.1.2 İlke 2: İş Dünyası, İnsan Hakları İhlallerinin Suç Ortağı Olmamalı

Başka herhangi bir işletme, hükümet veya bireyin yol açtığı insan hakları ihlallerine dâhil olmamayı ifade etmektedir. İnsan hakları ihlalleri suç ortaklığı riski, zayıf yönetimlerin veya insan hakları ihlallerinin bulunduğu alanlarda özellikle yüksektir. Yine de bu risk her ülkede tüm sektörlerde mevcuttur.

5.2 ÇALIŞMA STANDARTLARI

5.2.1 İlke 3: İş Dünyası, Çalışanların Sendikalaşma ve Toplu Müzakere Özgürlüğünü Desteklemeli

Sendika özgürlüğü, bütün işçilerin ve çalışanların özgürce ve gönüllü bir şekilde kendi seçtikleri örgütleri kurma ve bunlara katılma haklarını ifade etmektedir. Bu örgütler faaliyetlerini ve mesleki çıkarlarını destekleme ve savunma da dahil olmak üzere herhangi bir müdahale olmaksızın serbestçe yürütme hakkına sahiptir. Toplu müzakere, çalışanların ve işçilerin işteki hüküm ve koşullar da dahil bütün ilişkilerini tartışıp görüştüğü gönüllü süreç veya faaliyetler anlamına gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi şirketlerin mevcut işçi-işveren ilişki yapılarını değiştirmelerini zorunlu kılmamakta ve belirli bir ulusal kanunun uluslararası standartlara uygun olup olmadığına dair herhangi bir görüş belirtmemektedir. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) çalışma standartları ilkelerinin işletmeler için ne anlama geldiğine ilişkin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için “İşveren Rehberi’ni” geliştirmiştir.

5.2.2 İlke 4: Zorla ve Zorunlu İşçi Çalıştırma Uygulamasına Son Verilmeli

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırmak; kölelik, bağlı emek veya borç esareti, alıkoyma ve kaçırma, işyerine kapatılma, mahkûmların emek ve hizmetlerinin, kamu makamlarının gözetimi olmadan ve mecburi bir şekilde şirketler tarafından işe alınarak veya onların idaresine bırakılarak kullanılması, düşünce ve ifade özgürlüğünü cezalandırmayı gerektiren işler, zorla fazla mesai yaptırma, iş için gerekli belgelerin (pasaport gibi finansal veya kişisel belgeler) alıkonulması, kiralanması, ücretlerin ödenmemesi ve teşvik edilmiş borçlanma gibi uygulamaları içermektedir.

5.2.3 İlke 5: Her Türlü Çocuk İşçi Çalıştırılmasına Son Verilmeli

‘Çocuk İşçiliği’ bir insan hakkı ihlali olan bir sömürü biçimidir. ‘Çocuk’ kavramı 18 yaşının altındaki bütün erkek ve kız çocuklarını işaret ederken, bu 18 yaşının altındaki herkesin işten uzaklaştırılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Uluslararası standartlar, farklı yaştaki ve gelişim aşamalarındaki çocuklar için kabul edilebilir ve kabul edilemez çalışmanın neler olduğunun ayrımını yapmıştır. Çalışma ve İşe Kabul için Minimum Yaş sınırını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirtilmiştir:

Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler
Hafif İş 13 yaş 12 yaş
Düzenli İş 15 yaş 14 yaş
Tehlikeli İş 18 yaş 18 yaş

182 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi’ne göre, hükümetlerin, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini (kölelik, seks işçiliği, pornografi, yasadışı faaliyetlere ve çocuğun sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler) ortadan kaldırmaya öncelik vermesi gerektirmektedir.

5.2.4 İlke 6: İşe Alım ve İşe Yerleştirmede Ayrımcılığa Son Verilmeli

İşe alma ve işte ayrımcılık, liyakat veya işin özünde var olan gereksinimlerle ilişkili olmayan ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ulusal ve sosyal köken, yaş, engellilik, HIV/AIDS durumu, sendika üyeliği ve cinsel yönelim gibi özellikler nedeniyle insanların farklı ya da olumsuz davranışlara maruz kalması durumunu ifade etmektedir. Ayrımcılık; işe alma, ücretlendirme, çalışma saatleri, iş güvenliği, atama, performans değerlendirmesi ve terfi, annelik koruması, eğitim ve fırsatlar ve iş sağlığı ve güvenliği gibi çeşitli durumlarda görülebilmektedir.

5.3 ÇEVRE

5.3.1 İlke 7: İş Dünyası, Çevre Sorunlarına Karşı İhtiyati Yaklaşımları Desteklemeli

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma üzerine Rio Bildirisi’nin 15. ilkesi, ihtiyati yaklaşımı şöyle tanımlamaktadır:  

“Ciddi ve geri alınamaz bir hasar tehdidinin olduğu durumlarda, tam bilimsel kesinliğin olmaması, çevresel bozulmayı önlemeye yönelik ekonomik önlemlerin alınmasını ertelemek için mazeret olarak kullanılamaz.”

Kısacası, sağlık ve çevre için ciddi ve geri alınamaz bir tehdit oluştuğunda, bu tehdit tamamen anlaşılmamış veya saptanmamış olsa dahi tedbir tedaviden iyidir. İş dünyası, çevreyi korumak için ekonomik önlemleri desteklemeli ve bilimsel belirsizlikleri çevresel sorunlara yönelik eylemleri ertelemek için mazeret olarak kullanmamalıdır.

5.3.2 İlke 8: Çevresel Sorumluluğu Artıracak Her Türlü Faaliyete ve Oluşuma Destek Vermeli

1992 yılı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda geliştirilen Birleşmiş Milletler aksiyon planının 21. Gündemi iş dünyası ve özel sektörün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü şöyle açıklıyor:

“İş dünyası ve özel sektör, iş planlamasına ve karar alma süreçlerine entegre edilmiş uygun yasa, tüzük ve girişimler rehberliğinde öz denetimi artırmalı; şeffaflığı, çalışan ve kamuoyuyla diyaloğu teşvik etmelidir.”

Kurumsal çevresel sorumluluk artık iş dünyasının temel bir meselesi olarak görülmektedir. Çevreye karşı sorumlu iş yapmak, risk yönetiminin yanı sıra kaynakların gittikçe daha kısıtlı hâle geldiği bir dünyada işletmenin uzun vadede sürdürülebilirliğini destekler ve inovasyonu teşvik eder. Müşteriler, yatırımcılar, hükümetler, çalışanlar ve STK’lar da dahil olmak üzere tüm paydaşlar, işletmelerden çevresel etkilerini en aza indirmelerini ve mümkünse olumlu etkiler yaratmalarını beklemektedir.

5.3.3 İlke 9: Çevre Dostu Teknolojilerin Gelişmesini ve Yaygınlaşmasını Desteklemeli

Çevre dostu teknolojiler; çevreyi koruyan, kirliliği azaltan, bütün kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanan, daha çok atık ve ürün geri dönüştüren ve/veya atıkları yerine kullanılabilecek kaynaklardan çok daha etkili bir şekilde yöneten teknolojileri kapsar.

5.4 YOLSUZLUKLA MÜCADELE

5.4.1 İlke 10: İş Dünyası, Rüşvet ve Haraç Dahil Her Türlü Yolsuzlukla Savaşmalı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcılarının yalnızca rüşvet, zorbalık ve diğer yolsuzluk biçimlerinden kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda, yolsuzluğa karşı politikalar ve somut programlar geliştirmesini de gerektirir. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 10. İlke’nin temelini oluşturan yasal dayanaktır.